Je schrijft je voor de wedstrijd in door je gegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres (en eventueel website en opleiding), alsmede je (digitale) portfolio, je eerste schets/idee met betrekking tot de opdracht, motivatie en persoonlijke doelen/ambitie te sturen naar:

 Via post

Holland Art Group
o.v.v. Tergooi Ontwerpwedstrijd
Postbus 6394
5600 HJ Eindhoven


 Inschrijven is mogelijk tot 1 maart 2016.