1. Doel

Het doel van Tergooi Ontwerpwedstrijd is studenten van kunst- en designopleidingen, kunstenaars en ontwerpers uit te dagen om gebruiksvoorwerpen te ontwerpen met de mogelijkheid om iets blijvends te realiseren. Tergooi streeft ernaar een of meer winnende ontwerpen in productie te nemen, voor eigen gebruik op de verschillende locaties, voor verkoop (via website of giftshop) en/of als relatiegeschenk.
Met deze productie biedt Tergooi aanstormende ontwerpers de mogelijkheid hun carrière een vliegende start te geven. Daarnaast streeft Tergooi ernaar met deze ontwerpwedstrijd vormgeving onder de aandacht van een breed publiek te brengen en Tergooi op een onderscheidende manier onder de aandacht te brengen.

2. Wedstrijdtalen

Het wedstrijddossier is in het Nederlands opgesteld. De kandidaten kunnen hun inschrijving, kandidatuur, portfolio in het Nederlands dan wel in het Engels indienen. Correspondentie vanuit de organisatie, richting deelnemers en naar buiten, geschiedt in het Nederlands.

3. Deelname

Je kunt aan de wedstrijd deelnemen indien je autonoom of afgestudeerd en praktiserend kunstenaar/ontwerper bent of indien je als student(e) bent ingeschreven aan een instelling voor kunst- of designonderwijs.
Je dient achttien jaar of ouder te zijn op het moment dat je je voor de wedstrijd inschrijft.
Je kunt individueel aan de wedstrijd deelnemen of in teamverband, op voorwaarde dat elk teamlid aan alle bovenvermelde criteria voldoet. In dit geval moet je iemand aanwijzen die als vertegenwoordiger van het team optreedt.
Tergooi behoudt zich het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan Tergooi Ontwerpwedstrijd indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen zoals neergelegd in de voorwaarden wordt voldaan.

4. Inschrijving

1. Je schrijft je voor de wedstrijd in door je gegevens (voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres (en eventueel website en opleiding), alsmede je (digitale) portfolio, je eerste schets/idee met betrekking tot de opdracht, motivatie en persoonlijke doelen/ambitie te sturen naar: info@tergooiontwerpwedstrijd.nl
Of door de zoals hierboven omschreven voorwaarden te sturen naar:
Holland Art Group
o.v.v. Tergooi Ontwerpwedstrijd
Postbus 6394
5600 HJ Eindhoven
Inschrijven is mogelijk tot en met 29 februari 2016
Indien je e-mailadres duidelijk en correct is aangegeven, krijg je van ons bericht wanneer je inzending bij ons in goede orde is ontvangen. Ontvang je binnen 3 dagen geen bericht van ontvangst, neem dan contact op met de organisatie.
2. Uit alle inzendingen worden 20 deelnemers door een vakjury geselecteerd die doorgaan met de ontwikkeling van hun product.
3. Voor deze wedstrijd wordt slechts één werk per kandidaat (of team van kandidaten) aanvaard.
4. Deelnemers verklaren op hun eer dat het ingediende voorstel het resultaat is van hun persoonlijke creativiteit en arbeid, en dat voor zover zij hebben kunnen nagaan de auteursrechten van derden niet zijn geschonden.
5. Door je inschrijving in te dienen bevestig je dat je het wedstrijdreglement hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

5. Algemene elementen van het inschrijvingsdossier

1. Documenten die ter beschikking van de kandidaten worden gesteld:
• dit reglement
• de opdracht
2. Documenten die door de kandidaten moeten worden verstrekt. Elke inschrijving moet de volgende documenten bevatten:
• een motivatie/persoonlijke doelen/ambitie voor deelname op A4 formaat (maximaal 1500 tekens)
• een portfolio naar eigen inzicht, met uitleg van je werk
• CV
• een eerste schets/idee met betrekking tot de opdracht
Er zijn geen beperkingen wat betreft het gebruik van grafische en niet-grafische technieken voor de presentatie en uitwerking van de inschrijving.

6. De wedstrijd

Het ontwerp moet bestemd zijn voor Tergooi. Bij de vormgeving en de keuze van de toe te passen materialen moeten ontwerpers met het volgende rekening houden:
• het ontwerp mag nog niet op de markt zijn;
• het ontwerp moet een zo groot mogelijk publiek aanspreken;
• het ontwerp moet voldoen aan de eisen van de inzending zoals verwoord in het document ‘de opdracht’;
• de productie van het ontwerp moet passen binnen het inkoopbeleid van Tergooi, ofwel de juiste kwaliteit tegen de juiste prijs;
• voor het eventueel in productie nemen van een ontwerp is het noodzakelijk de productiewijze te beschrijven. Dit betekent dat er een duidelijke beschrijving moet zijn van de gebruikte materialen en het gehanteerde productieproces. Het ontwerp moet geschikt zijn voor (massa) productie en (overzees) transport.

7. De opdracht

De 20 geselecteerde ontwerpers gaan vanaf 16 maart 2016 aan de slag met de uitwerking van hun idee/schets. Zij zijn vrij dit idee naar eigen inzicht verder uit te werken, mits voldaan aan de eerder genoemde criteria of een combinatie hiervan. Bij twijfel, is overleg met de organisatie gewenst. Van elke deelnemer zal (desgewenst in overleg) één uitgewerkt ontwerp, één prototype, ingenomen worden ten behoeve van de deelname aan het vervolg van de wedstrijd. De werken zullen namens Tergooi door Holland Art Group in consignatie genomen worden.
Materialen t.b.v. de uitvoering van het model dienen door de kunstenaar zelf aangeschaft te worden.

8. Intellectueel eigendom en beeldrecht

1. Alle inschrijvingen en deelnemende kunstwerken blijven intellectueel eigendom van de kunstenaar.
2. De uitgewerkte ontwerpen van de geselecteerde deelnemers worden voor de tentoonstelling door de ontwerpers in consignatie gegeven aan de organisatie, en zouden door de organisatie gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden.
3. De organisatie heeft het recht om afbeeldingen van de prototypes te gebruiken voor promotionele of niet-commerciële doeleinden.
4. De deelnemers verlenen, door inschrijving, toestemming aan de organisatie om hun naam te gebruiken voor commerciële doeleinden, public relations en promotionele doeleinden, zonder verdere compensatie of hen van te voren in te lichten.
5. De profielpagina van de geselecteerde deelnemers zal publiekelijk inzichtelijk zijn op de website www.tergooiontwerpwedstrijd.nl tenminste tijdens de expositie, tot nader order

9. Jury

1. Een bijeenkomst van de jury is reglementair als ten minste 3 leden met stemrecht aanwezig zijn.
2. De jury behoudt het recht dit wedstrijdreglement tussentijds te wijzigen indien zij dit noodzakelijk acht.
3. De jury behoudt het recht om de wedstrijd te annuleren of elk werk te verwerpen dat niet beantwoordt aan de wedstrijdvoorwaarden.

10. Beoordelingscriteria

De prototypes worden tijdens de tentoonstelling beoordeeld door een deskundige jury. De leden van de jury onderzoeken de geselecteerde werken en kiezen vervolgens de beste 3 aan de hand van volgende criteria:
• originaliteit
• uitwerking en presentatie
• concept
• algehele indruk
• duurzaamheid
• mogelijkheid tot (massa) productie en beschrijving daarvan
• productiekosten.
In de periode 27 augustus t/m 25 september 2016 zullen de 20 geselecteerde ontwerpen geëxposeerd worden tijdens de tentoonstelling in Tergooi te Hilversum.
Ten tijde van deze tentoonstelling heeft het publiek de gelegenheid zijn of haar voorkeur uit te spreken. De publieksstemmen tellen mee bij de finale.
Op de Wereld Alzheimer Dag, woensdag 21 september 2016, worden de 3 winnaars bekend gemaakt. Wie van deze 3 finalisten het beste werk heeft ingediend, wint de wedstrijd

11. Prijzen

• De winnaar van Tergooi Ontwerpwedstrijd ontvangt een bedrag van € 1.000,–. Voor een 2de en 3de prijs worden respectievelijk € 500,– en € 250,– uitgereikt.
• Indien Tergooi ertoe besluit een winnend ontwerp in productie te nemen, dan zal bij de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan Tergooi nadere afspraken gemaakt worden.
• Alle kosten die een deelnemer maakt om te komen tot zijn of haar ontwerp, alsmede de kosten voor inzending en verzekering, komen voor rekening van de deelnemer.

12. Planning

• Bekendmaking/publicatie van de wedstrijd en publicatie van het wedstrijdreglement en de opdracht – 4 januari 2016
• Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen kandidaten – 29 februari 2016
• Bekendmaking 20 geselecteerde finalisten – 16 maart 2016
• Uiterste inzenddatum prototype en productiebeschrijving – 1 augustus 2016
• Tentoonstelling – 27 augustus tot en met 25 september 2016
• Bekendmaking winnaar – woensdag 21 september 2016
• Tentoonstelling elders – oktober 2016

13. Vervolg van de wedstrijd

Door je werk in te dienen aanvaard je dat je kunstwerk in allerlei vormen gebruikt kan worden, gepubliceerd en voorgesteld, zonder enige vergoeding. Je stemt ermee in dat je werk tijdens de volledige duur van de wedstrijd niet voor andere doeleinden gebruikt wordt. Behalve dit aan de organisatie toegestane gebruiksrecht behoud je zelf alle auteursrechten.